Velkommen til Hjorteviltregisteret

Hjorteviltregisteret er en nasjonal databank som ivaretar data fra jakt på hjortevilt, samt opplysninger om fallvilt av utvalgte arter.  

Felt dyr pr. jegerdag

Fra og med høsten 2018 ble instruksen for registrering av sett elg og sett hjort endret. Endringen ble iverksatt av Miljødirektoratret etter anbefaling fra Norsk institutt for naturforskning. Etter ny instuks skal alle observasjoner av dyr rapporteres. Dette fører til at sett pr. jegerdag vil øke i 2018 og at gamle og nye indeksverdier ikke vil være direkte sammenlingbare. Det er anbefalt å bruke indeksen felt dyr pr. jegerdag som alternativt mål på bestandsutviklingen i en overgangsperiode. Felt dyr pr. jegerdag vil ikke påvirkes av instruksendringen, og tidligere studier viser at indeksen er et godt mål på bestandsstørrelse.

Indeksene felt elg pr. jegerdag og felt hjort pr. jegerdag er nå tilgjenglige i Hjorteviltregisteret.

Felt elg pr. jergerdag

Felt hjort pr. jegerdag

 

 

Endring i føring av sett elg og sett hjort

Fra jakta 2018 skal alle obersvasjoner av sett elg og sett hjort registeres ved føring av sett elg og sett hjort skjema. Det vil si at dobbeltobservasjoner ikke lenger skal kanselleres. Føring av sett skjema:

 • Personer med gevær, samt hundefører (også om vedkommende går uten gevær) skal føres som jeger.

 • Antall timer som jaktlaget faktisk brukte til observasjon føres. Dersom 4 jegere har jaktet i 6 timer, skal det føres 6 timer i rubrikken “antall timer laget jaktet” og 4 i rubrikken “antall jegere”.

 • Kun dyr som observeres under selve jaktutøvelsen skal registreres

 • Alle direkte observasjoner av elg og hjort skal føres, uavhengig av om elgen eller hjorten er sett tidligere samme dag av samme jeger, eller av andre jegere i jaktlaget.

 • Bare direkte observasjoner av sette dyr skal tas med og bare observasjoner gjort under ordinære jaktdager.

 • Dyr som felles skal registreres som sette dyr.

 • Når man jakter både elg og hjort registreres data på både sett elg og sett hjort skjema.

Sett elg. sett hjort. Hvorfor ny instruks?

Les mer om endringer i rapportering av sett skjema.

Les mer om bakgrunnen for endringene i denne presentasjonen.

Les NINA-rapporten om endring i instruks.

 

 

Husk å ta CWD-prøve av fallvilt

Det er stort fokus på skrantesjuken (CWD), og bekjempelse mot spredning av sykdommen. Skrantesjuke er en prionsykdom som i flere tiår har vært kjent hos ulike hjortedyr i Nord-Amerika. Sykdommen ble i 2016 også påvist hos tre villrein og to elger i Norge. Vi minner derfor om viktigheten av at alle fallvilt (dyr som dør utenom ordinær jakt) av hjortevilt som er ett år eller eldre skal testes for sykdommen, som et ledd i den nasjonale kartleggingen.

Les mer om skrantesjuke

I Hjorteviltregisteret kan du se resultatet av innsendte CWD-prøver

Fallviltapp for Android og IOS

Bilde av merkelapp

Fallviltapp for Android og IOS er lansert! Med Fallviltapp kan kommunens ettersøkspersonell registrere fallvilt av elg, hjort, rådyr og villrein i felt. Registreringene går direkte til Hjorteviltregisterets fallviltsider. Alle med tilgang til å registrere fallvilt i Hjorteviltregisteret kan også registrere fallvilthendelser for hjortvilt via appen. Opplysningene som skal registreres er de samme som på fallviltskjema. I tillegg kan GPS-posisjon hentes automatisk, det er integret skannefunksjon for registrering av merkelappnummer og det kan lastes opp bilder.

Tilgang til Hjorteviltregisteret

Alle har tilgang til å søke ut informasjon fra Hjorteviltregisteret. For å gjøre dette er det ikke nødvendig å registrere seg med brukernavn og passord. Data søkes ut ved å gå inn på arten en ønsker informasjon om i toppmenyen, og deretter velge de ulike rapportene som ligger i venstremenyen. Du kan velge og du vil se rapportene i tabellformat eller som graf. Alle rapportene kan lastes ned til Excel.

Veiledning og skjema

Settogskutt.no - digital registrering av sette og felte dyr, samt slaktevekt

Skjema fra Miljødirektoratet (bla deg ned til nedlastbare skjema for å finne det du trenger).

 • Sett elg og sett hjort skjema
 • Slaktevektskjema
 • Søknad om bestandsplanområde
 • Søknad om godkjenning av vald

 

Forskrift om forvaltning av hjortevilt - med kommentarer